کمترین: 
2.901
بیشترین: 
2.936
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.93
زمان: 
5/22 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 22 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 2.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 03:08","price":2.934},{"date":"1397/05/22 04:08","price":2.936},{"date":"1397/05/22 05:08","price":2.931},{"date":"1397/05/22 06:08","price":2.927},{"date":"1397/05/22 07:08","price":2.925},{"date":"1397/05/22 08:08","price":2.918},{"date":"1397/05/22 10:08","price":2.921},{"date":"1397/05/22 11:08","price":2.92},{"date":"1397/05/22 12:08","price":2.921},{"date":"1397/05/22 13:08","price":2.92},{"date":"1397/05/22 14:08","price":2.921},{"date":"1397/05/22 15:08","price":2.917},{"date":"1397/05/22 16:08","price":2.922},{"date":"1397/05/22 17:08","price":2.901},{"date":"1397/05/22 18:08","price":2.924},{"date":"1397/05/22 19:08","price":2.925},{"date":"1397/05/22 20:08","price":2.936},{"date":"1397/05/22 21:08","price":2.931},{"date":"1397/05/22 22:08","price":2.923},{"date":"1397/05/22 23:08","price":2.93}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398