پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1250200
بیشترین: 
1324100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1319000
زمان: 
5/22 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 22 مرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1319000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 03:05","price":1269800},{"date":"1397/05/22 03:25","price":1269700},{"date":"1397/05/22 03:40","price":1269800},{"date":"1397/05/22 04:25","price":1269700},{"date":"1397/05/22 05:25","price":1269800},{"date":"1397/05/22 05:40","price":1269900},{"date":"1397/05/22 06:05","price":1269800},{"date":"1397/05/22 06:25","price":1269700},{"date":"1397/05/22 06:55","price":1269800},{"date":"1397/05/22 07:25","price":1269700},{"date":"1397/05/22 07:40","price":1269800},{"date":"1397/05/22 07:55","price":1269700},{"date":"1397/05/22 08:10","price":1269600},{"date":"1397/05/22 08:40","price":1269700},{"date":"1397/05/22 09:05","price":1269800},{"date":"1397/05/22 09:25","price":1269700},{"date":"1397/05/22 10:05","price":1269800},{"date":"1397/05/22 10:25","price":1269900},{"date":"1397/05/22 10:40","price":1269800},{"date":"1397/05/22 10:50","price":1269700},{"date":"1397/05/22 11:25","price":1250200},{"date":"1397/05/22 11:40","price":1276800},{"date":"1397/05/22 11:55","price":1278500},{"date":"1397/05/22 12:05","price":1293400},{"date":"1397/05/22 12:25","price":1284200},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1294400},{"date":"1397/05/22 12:40","price":1292600},{"date":"1397/05/22 13:10","price":1294500},{"date":"1397/05/22 13:25","price":1287500},{"date":"1397/05/22 13:40","price":1279100},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1275700},{"date":"1397/05/22 14:05","price":1288600},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1281800},{"date":"1397/05/22 14:25","price":1288600},{"date":"1397/05/22 14:30","price":1288700},{"date":"1397/05/22 14:40","price":1298900},{"date":"1397/05/22 14:45","price":1292200},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1292100},{"date":"1397/05/22 14:55","price":1292000},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1293700},{"date":"1397/05/22 15:05","price":1293800},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1292100},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1297300},{"date":"1397/05/22 15:25","price":1295500},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1292200},{"date":"1397/05/22 15:40","price":1288800},{"date":"1397/05/22 15:45","price":1295500},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1302100},{"date":"1397/05/22 15:55","price":1301900},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1301800},{"date":"1397/05/22 16:05","price":1301700},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1299900},{"date":"1397/05/22 16:15","price":1300100},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1296600},{"date":"1397/05/22 16:25","price":1300100},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1304000},{"date":"1397/05/22 16:40","price":1303700},{"date":"1397/05/22 16:45","price":1305700},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1302200},{"date":"1397/05/22 16:55","price":1300600},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1303600},{"date":"1397/05/22 17:05","price":1300700},{"date":"1397/05/22 17:10","price":1300600},{"date":"1397/05/22 17:15","price":1300400},{"date":"1397/05/22 17:20","price":1297600},{"date":"1397/05/22 17:25","price":1290200},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1288800},{"date":"1397/05/22 17:40","price":1300300},{"date":"1397/05/22 17:45","price":1297000},{"date":"1397/05/22 17:55","price":1302300},{"date":"1397/05/22 18:05","price":1305600},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1309300},{"date":"1397/05/22 18:15","price":1312700},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1314200},{"date":"1397/05/22 18:25","price":1317800},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1314400},{"date":"1397/05/22 18:40","price":1314300},{"date":"1397/05/22 18:45","price":1317900},{"date":"1397/05/22 18:50","price":1319200},{"date":"1397/05/22 18:55","price":1307500},{"date":"1397/05/22 19:00","price":1307400},{"date":"1397/05/22 19:05","price":1312500},{"date":"1397/05/22 19:10","price":1312600},{"date":"1397/05/22 19:15","price":1317900},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1316100},{"date":"1397/05/22 19:30","price":1323100},{"date":"1397/05/22 19:40","price":1317800},{"date":"1397/05/22 19:45","price":1317700},{"date":"1397/05/22 19:50","price":1319700},{"date":"1397/05/22 19:55","price":1319500},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1319700},{"date":"1397/05/22 20:05","price":1317800},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1319700},{"date":"1397/05/22 20:25","price":1317900},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1316000},{"date":"1397/05/22 20:40","price":1310300},{"date":"1397/05/22 20:45","price":1312100},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1310300},{"date":"1397/05/22 20:55","price":1315600},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1324100},{"date":"1397/05/22 21:05","price":1319100},{"date":"1397/05/22 21:10","price":1322400},{"date":"1397/05/22 21:15","price":1319000},{"date":"1397/05/22 21:20","price":1319200},{"date":"1397/05/22 21:25","price":1318900},{"date":"1397/05/22 21:45","price":1319100},{"date":"1397/05/22 21:55","price":1318800},{"date":"1397/05/22 22:00","price":1319100},{"date":"1397/05/22 22:05","price":1318900},{"date":"1397/05/22 22:10","price":1319000},{"date":"1397/05/22 22:15","price":1318900},{"date":"1397/05/22 22:25","price":1319100},{"date":"1397/05/22 22:30","price":1318900},{"date":"1397/05/22 22:40","price":1319000},{"date":"1397/05/22 23:00","price":1318900},{"date":"1397/05/22 23:05","price":1318800},{"date":"1397/05/22 23:10","price":1319000},{"date":"1397/05/22 23:25","price":1318900},{"date":"1397/05/22 23:30","price":1319000},{"date":"1397/05/22 23:45","price":1319100},{"date":"1397/05/22 23:55","price":1319000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398