کمترین: 
1278
بیشترین: 
1410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1335
زمان: 
5/20 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":1393},{"date":"1397/05/20 11:50","price":1410},{"date":"1397/05/20 12:10","price":1390},{"date":"1397/05/20 12:30","price":1376},{"date":"1397/05/20 13:00","price":1315},{"date":"1397/05/20 13:10","price":1278},{"date":"1397/05/20 13:20","price":1322},{"date":"1397/05/20 13:50","price":1309},{"date":"1397/05/20 14:00","price":1288},{"date":"1397/05/20 14:30","price":1295},{"date":"1397/05/20 14:50","price":1283},{"date":"1397/05/20 15:00","price":1293},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1301},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1311},{"date":"1397/05/20 15:30","price":1319},{"date":"1397/05/20 15:50","price":1316},{"date":"1397/05/20 16:00","price":1324},{"date":"1397/05/20 16:20","price":1340},{"date":"1397/05/20 16:30","price":1333},{"date":"1397/05/20 16:50","price":1325},{"date":"1397/05/20 17:00","price":1326},{"date":"1397/05/20 17:20","price":1320},{"date":"1397/05/20 17:30","price":1296},{"date":"1397/05/20 18:00","price":1295},{"date":"1397/05/20 18:20","price":1300},{"date":"1397/05/20 18:30","price":1298},{"date":"1397/05/20 18:50","price":1323},{"date":"1397/05/20 19:00","price":1330},{"date":"1397/05/20 19:20","price":1334},{"date":"1397/05/20 19:50","price":1332},{"date":"1397/05/20 20:00","price":1330},{"date":"1397/05/20 20:20","price":1327},{"date":"1397/05/20 20:30","price":1326},{"date":"1397/05/20 20:50","price":1331},{"date":"1397/05/20 21:00","price":1325},{"date":"1397/05/20 21:20","price":1337},{"date":"1397/05/20 21:30","price":1335}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398