کمترین: 
1201
بیشترین: 
1322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1254
زمان: 
5/20 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":1309},{"date":"1397/05/20 11:50","price":1322},{"date":"1397/05/20 12:10","price":1306},{"date":"1397/05/20 12:30","price":1293},{"date":"1397/05/20 13:00","price":1236},{"date":"1397/05/20 13:10","price":1201},{"date":"1397/05/20 13:20","price":1242},{"date":"1397/05/20 13:50","price":1223},{"date":"1397/05/20 14:00","price":1211},{"date":"1397/05/20 14:30","price":1217},{"date":"1397/05/20 14:50","price":1206},{"date":"1397/05/20 15:00","price":1215},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1222},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1233},{"date":"1397/05/20 15:30","price":1240},{"date":"1397/05/20 15:50","price":1236},{"date":"1397/05/20 16:00","price":1250},{"date":"1397/05/20 16:20","price":1265},{"date":"1397/05/20 16:30","price":1248},{"date":"1397/05/20 17:00","price":1246},{"date":"1397/05/20 17:20","price":1241},{"date":"1397/05/20 17:30","price":1217},{"date":"1397/05/20 18:00","price":1216},{"date":"1397/05/20 18:20","price":1218},{"date":"1397/05/20 18:30","price":1217},{"date":"1397/05/20 18:50","price":1243},{"date":"1397/05/20 19:00","price":1250},{"date":"1397/05/20 19:20","price":1253},{"date":"1397/05/20 19:30","price":1256},{"date":"1397/05/20 19:50","price":1251},{"date":"1397/05/20 20:00","price":1250},{"date":"1397/05/20 20:20","price":1247},{"date":"1397/05/20 20:30","price":1253},{"date":"1397/05/20 20:50","price":1251},{"date":"1397/05/20 21:00","price":1246},{"date":"1397/05/20 21:20","price":1254}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399