کمترین: 
1537
بیشترین: 
1696
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1605
زمان: 
5/20 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 20 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":1675},{"date":"1397/05/20 11:50","price":1696},{"date":"1397/05/20 12:10","price":1671},{"date":"1397/05/20 12:30","price":1655},{"date":"1397/05/20 13:00","price":1582},{"date":"1397/05/20 13:10","price":1537},{"date":"1397/05/20 13:20","price":1590},{"date":"1397/05/20 13:50","price":1574},{"date":"1397/05/20 14:00","price":1549},{"date":"1397/05/20 14:30","price":1557},{"date":"1397/05/20 14:50","price":1543},{"date":"1397/05/20 15:00","price":1555},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1564},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1577},{"date":"1397/05/20 15:30","price":1587},{"date":"1397/05/20 15:50","price":1583},{"date":"1397/05/20 16:00","price":1592},{"date":"1397/05/20 16:20","price":1611},{"date":"1397/05/20 16:30","price":1603},{"date":"1397/05/20 16:50","price":1593},{"date":"1397/05/20 17:00","price":1595},{"date":"1397/05/20 17:20","price":1590},{"date":"1397/05/20 17:30","price":1558},{"date":"1397/05/20 18:00","price":1557},{"date":"1397/05/20 18:20","price":1563},{"date":"1397/05/20 18:30","price":1562},{"date":"1397/05/20 18:50","price":1592},{"date":"1397/05/20 19:00","price":1600},{"date":"1397/05/20 19:20","price":1604},{"date":"1397/05/20 19:50","price":1602},{"date":"1397/05/20 20:00","price":1600},{"date":"1397/05/20 20:20","price":1596},{"date":"1397/05/20 20:30","price":1595},{"date":"1397/05/20 20:50","price":1601},{"date":"1397/05/20 21:00","price":1593},{"date":"1397/05/20 21:20","price":1607},{"date":"1397/05/20 21:30","price":1605}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398