کمترین: 
26367
بیشترین: 
29091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27538
زمان: 
5/20 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 20 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 27538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":28734},{"date":"1397/05/20 11:50","price":29091},{"date":"1397/05/20 12:10","price":28663},{"date":"1397/05/20 12:30","price":28384},{"date":"1397/05/20 13:00","price":27131},{"date":"1397/05/20 13:10","price":26367},{"date":"1397/05/20 13:20","price":27270},{"date":"1397/05/20 13:50","price":26992},{"date":"1397/05/20 14:00","price":26577},{"date":"1397/05/20 14:30","price":26713},{"date":"1397/05/20 14:50","price":26472},{"date":"1397/05/20 15:00","price":26679},{"date":"1397/05/20 15:10","price":26832},{"date":"1397/05/20 15:20","price":27042},{"date":"1397/05/20 15:30","price":27215},{"date":"1397/05/20 15:50","price":27147},{"date":"1397/05/20 16:00","price":27307},{"date":"1397/05/20 16:20","price":27633},{"date":"1397/05/20 16:30","price":27496},{"date":"1397/05/20 16:50","price":27323},{"date":"1397/05/20 17:00","price":27357},{"date":"1397/05/20 17:20","price":27270},{"date":"1397/05/20 17:30","price":26724},{"date":"1397/05/20 18:00","price":26708},{"date":"1397/05/20 18:20","price":26808},{"date":"1397/05/20 18:30","price":26784},{"date":"1397/05/20 18:50","price":27299},{"date":"1397/05/20 19:00","price":27441},{"date":"1397/05/20 19:20","price":27512},{"date":"1397/05/20 19:50","price":27441},{"date":"1397/05/20 20:20","price":27370},{"date":"1397/05/20 20:30","price":27360},{"date":"1397/05/20 20:50","price":27465},{"date":"1397/05/20 21:00","price":27323},{"date":"1397/05/20 21:20","price":27572},{"date":"1397/05/20 21:30","price":27538}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398