کمترین: 
25983
بیشترین: 
28595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27138
زمان: 
5/20 21:20
قیمت ریال عمان امروز 20 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 27138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":28316},{"date":"1397/05/20 11:50","price":28595},{"date":"1397/05/20 12:10","price":28246},{"date":"1397/05/20 12:30","price":27971},{"date":"1397/05/20 13:00","price":26737},{"date":"1397/05/20 13:10","price":25983},{"date":"1397/05/20 13:20","price":26874},{"date":"1397/05/20 13:50","price":26462},{"date":"1397/05/20 14:00","price":26190},{"date":"1397/05/20 14:30","price":26325},{"date":"1397/05/20 14:50","price":26087},{"date":"1397/05/20 15:00","price":26291},{"date":"1397/05/20 15:10","price":26442},{"date":"1397/05/20 15:20","price":26682},{"date":"1397/05/20 15:30","price":26819},{"date":"1397/05/20 15:50","price":26752},{"date":"1397/05/20 16:00","price":27045},{"date":"1397/05/20 16:20","price":27366},{"date":"1397/05/20 16:30","price":26993},{"date":"1397/05/20 17:00","price":26959},{"date":"1397/05/20 17:20","price":26840},{"date":"1397/05/20 17:30","price":26335},{"date":"1397/05/20 18:00","price":26320},{"date":"1397/05/20 18:20","price":26351},{"date":"1397/05/20 18:30","price":26325},{"date":"1397/05/20 18:50","price":26902},{"date":"1397/05/20 19:00","price":27042},{"date":"1397/05/20 19:20","price":27112},{"date":"1397/05/20 19:30","price":27182},{"date":"1397/05/20 19:50","price":27076},{"date":"1397/05/20 20:00","price":27042},{"date":"1397/05/20 20:20","price":26972},{"date":"1397/05/20 20:30","price":27102},{"date":"1397/05/20 20:50","price":27065},{"date":"1397/05/20 21:00","price":26962},{"date":"1397/05/20 21:20","price":27138}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398