کمترین: 
33209
بیشترین: 
36547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34685
زمان: 
5/20 21:20
قیمت دینار کویت امروز 20 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 34685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":36190},{"date":"1397/05/20 11:50","price":36547},{"date":"1397/05/20 12:10","price":36101},{"date":"1397/05/20 12:30","price":35750},{"date":"1397/05/20 13:00","price":34172},{"date":"1397/05/20 13:10","price":33209},{"date":"1397/05/20 13:20","price":34347},{"date":"1397/05/20 13:50","price":33821},{"date":"1397/05/20 14:00","price":33474},{"date":"1397/05/20 14:30","price":33646},{"date":"1397/05/20 14:50","price":33341},{"date":"1397/05/20 15:00","price":33603},{"date":"1397/05/20 15:10","price":33795},{"date":"1397/05/20 15:20","price":34059},{"date":"1397/05/20 15:30","price":34278},{"date":"1397/05/20 15:50","price":34192},{"date":"1397/05/20 16:00","price":34393},{"date":"1397/05/20 16:20","price":34976},{"date":"1397/05/20 16:30","price":34632},{"date":"1397/05/20 16:50","price":34499},{"date":"1397/05/20 17:00","price":34456},{"date":"1397/05/20 17:20","price":34304},{"date":"1397/05/20 17:30","price":33659},{"date":"1397/05/20 18:00","price":33639},{"date":"1397/05/20 18:20","price":33765},{"date":"1397/05/20 18:30","price":33646},{"date":"1397/05/20 18:50","price":34384},{"date":"1397/05/20 19:00","price":34562},{"date":"1397/05/20 19:20","price":34652},{"date":"1397/05/20 19:30","price":34741},{"date":"1397/05/20 19:50","price":34605},{"date":"1397/05/20 20:00","price":34562},{"date":"1397/05/20 20:20","price":34473},{"date":"1397/05/20 20:30","price":34638},{"date":"1397/05/20 20:50","price":34592},{"date":"1397/05/20 21:00","price":34413},{"date":"1397/05/20 21:20","price":34685}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398