کمترین: 
905
بیشترین: 
998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945
زمان: 
5/20 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 20 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":986},{"date":"1397/05/20 11:50","price":998},{"date":"1397/05/20 12:10","price":984},{"date":"1397/05/20 12:30","price":974},{"date":"1397/05/20 13:00","price":931},{"date":"1397/05/20 13:10","price":905},{"date":"1397/05/20 13:20","price":936},{"date":"1397/05/20 13:50","price":926},{"date":"1397/05/20 14:00","price":912},{"date":"1397/05/20 14:30","price":917},{"date":"1397/05/20 14:50","price":908},{"date":"1397/05/20 15:00","price":916},{"date":"1397/05/20 15:10","price":921},{"date":"1397/05/20 15:20","price":928},{"date":"1397/05/20 15:30","price":934},{"date":"1397/05/20 15:50","price":932},{"date":"1397/05/20 16:00","price":937},{"date":"1397/05/20 16:20","price":948},{"date":"1397/05/20 16:30","price":944},{"date":"1397/05/20 16:50","price":938},{"date":"1397/05/20 17:00","price":939},{"date":"1397/05/20 17:20","price":935},{"date":"1397/05/20 17:30","price":917},{"date":"1397/05/20 18:20","price":920},{"date":"1397/05/20 18:30","price":919},{"date":"1397/05/20 18:50","price":937},{"date":"1397/05/20 19:00","price":942},{"date":"1397/05/20 19:20","price":944},{"date":"1397/05/20 19:50","price":943},{"date":"1397/05/20 20:00","price":942},{"date":"1397/05/20 20:20","price":939},{"date":"1397/05/20 20:50","price":943},{"date":"1397/05/20 21:00","price":938},{"date":"1397/05/20 21:20","price":946},{"date":"1397/05/20 21:30","price":945}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398