کمترین: 
1465
بیشترین: 
1616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1530
زمان: 
5/20 21:30
قیمت یوان چین امروز 20 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":1596},{"date":"1397/05/20 11:50","price":1616},{"date":"1397/05/20 12:10","price":1593},{"date":"1397/05/20 12:30","price":1577},{"date":"1397/05/20 13:00","price":1507},{"date":"1397/05/20 13:10","price":1465},{"date":"1397/05/20 13:20","price":1515},{"date":"1397/05/20 13:50","price":1500},{"date":"1397/05/20 14:00","price":1477},{"date":"1397/05/20 14:30","price":1484},{"date":"1397/05/20 14:50","price":1471},{"date":"1397/05/20 15:00","price":1482},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1491},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1502},{"date":"1397/05/20 15:30","price":1512},{"date":"1397/05/20 15:50","price":1508},{"date":"1397/05/20 16:00","price":1517},{"date":"1397/05/20 16:20","price":1535},{"date":"1397/05/20 16:30","price":1528},{"date":"1397/05/20 16:50","price":1518},{"date":"1397/05/20 17:00","price":1520},{"date":"1397/05/20 17:20","price":1515},{"date":"1397/05/20 17:30","price":1485},{"date":"1397/05/20 18:00","price":1484},{"date":"1397/05/20 18:20","price":1489},{"date":"1397/05/20 18:30","price":1488},{"date":"1397/05/20 18:50","price":1517},{"date":"1397/05/20 19:00","price":1525},{"date":"1397/05/20 19:20","price":1529},{"date":"1397/05/20 19:50","price":1527},{"date":"1397/05/20 20:00","price":1525},{"date":"1397/05/20 20:20","price":1521},{"date":"1397/05/20 20:30","price":1520},{"date":"1397/05/20 20:50","price":1526},{"date":"1397/05/20 21:00","price":1518},{"date":"1397/05/20 21:20","price":1532},{"date":"1397/05/20 21:30","price":1530}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398