کمترین: 
1581
بیشترین: 
1718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1640
زمان: 
5/20 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 20 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 1640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":1718},{"date":"1397/05/20 11:50","price":1701},{"date":"1397/05/20 12:10","price":1693},{"date":"1397/05/20 12:30","price":1691},{"date":"1397/05/20 13:00","price":1622},{"date":"1397/05/20 13:10","price":1589},{"date":"1397/05/20 13:20","price":1630},{"date":"1397/05/20 13:50","price":1601},{"date":"1397/05/20 14:00","price":1593},{"date":"1397/05/20 14:30","price":1587},{"date":"1397/05/20 14:50","price":1581},{"date":"1397/05/20 15:00","price":1601},{"date":"1397/05/20 15:10","price":1602},{"date":"1397/05/20 15:20","price":1617},{"date":"1397/05/20 15:30","price":1627},{"date":"1397/05/20 15:50","price":1631},{"date":"1397/05/20 16:00","price":1633},{"date":"1397/05/20 16:20","price":1673},{"date":"1397/05/20 16:30","price":1638},{"date":"1397/05/20 17:00","price":1633},{"date":"1397/05/20 17:20","price":1626},{"date":"1397/05/20 17:30","price":1585},{"date":"1397/05/20 17:50","price":1600},{"date":"1397/05/20 18:00","price":1606},{"date":"1397/05/20 18:20","price":1595},{"date":"1397/05/20 18:30","price":1632},{"date":"1397/05/20 18:50","price":1643},{"date":"1397/05/20 19:00","price":1649},{"date":"1397/05/20 19:20","price":1638},{"date":"1397/05/20 19:30","price":1649},{"date":"1397/05/20 19:50","price":1643},{"date":"1397/05/20 20:00","price":1641},{"date":"1397/05/20 20:20","price":1632},{"date":"1397/05/20 20:30","price":1646},{"date":"1397/05/20 20:50","price":1642},{"date":"1397/05/20 21:00","price":1636},{"date":"1397/05/20 21:20","price":1646},{"date":"1397/05/20 21:30","price":1640}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398