کمترین: 
2733
بیشترین: 
3015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2854
زمان: 
5/20 21:30
قیمت درهم امارات امروز 20 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 2854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":2978},{"date":"1397/05/20 11:50","price":3015},{"date":"1397/05/20 12:10","price":2971},{"date":"1397/05/20 12:30","price":2942},{"date":"1397/05/20 13:00","price":2812},{"date":"1397/05/20 13:10","price":2733},{"date":"1397/05/20 13:20","price":2826},{"date":"1397/05/20 13:50","price":2797},{"date":"1397/05/20 14:00","price":2754},{"date":"1397/05/20 14:30","price":2769},{"date":"1397/05/20 14:50","price":2743},{"date":"1397/05/20 15:00","price":2765},{"date":"1397/05/20 15:10","price":2781},{"date":"1397/05/20 15:20","price":2803},{"date":"1397/05/20 15:30","price":2821},{"date":"1397/05/20 15:50","price":2813},{"date":"1397/05/20 16:00","price":2830},{"date":"1397/05/20 16:20","price":2864},{"date":"1397/05/20 16:30","price":2850},{"date":"1397/05/20 16:50","price":2832},{"date":"1397/05/20 17:00","price":2835},{"date":"1397/05/20 17:20","price":2826},{"date":"1397/05/20 17:30","price":2770},{"date":"1397/05/20 18:00","price":2768},{"date":"1397/05/20 18:20","price":2778},{"date":"1397/05/20 18:30","price":2776},{"date":"1397/05/20 18:50","price":2829},{"date":"1397/05/20 19:00","price":2844},{"date":"1397/05/20 19:20","price":2851},{"date":"1397/05/20 19:50","price":2844},{"date":"1397/05/20 20:20","price":2837},{"date":"1397/05/20 20:30","price":2836},{"date":"1397/05/20 20:50","price":2846},{"date":"1397/05/20 21:00","price":2832},{"date":"1397/05/20 21:20","price":2858},{"date":"1397/05/20 21:30","price":2854}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398