کمترین: 
12819
بیشترین: 
14143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13388
زمان: 
5/20 21:30
قیمت پوند امروز 20 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 مرداد 1397 , 13388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":13970},{"date":"1397/05/20 11:50","price":14143},{"date":"1397/05/20 12:10","price":13935},{"date":"1397/05/20 12:30","price":13800},{"date":"1397/05/20 13:00","price":13190},{"date":"1397/05/20 13:10","price":12819},{"date":"1397/05/20 13:20","price":13258},{"date":"1397/05/20 13:50","price":13123},{"date":"1397/05/20 14:00","price":12921},{"date":"1397/05/20 14:30","price":12987},{"date":"1397/05/20 14:50","price":12870},{"date":"1397/05/20 15:00","price":12971},{"date":"1397/05/20 15:10","price":13045},{"date":"1397/05/20 15:20","price":13147},{"date":"1397/05/20 15:30","price":13231},{"date":"1397/05/20 15:50","price":13198},{"date":"1397/05/20 16:00","price":13276},{"date":"1397/05/20 16:20","price":13434},{"date":"1397/05/20 16:30","price":13368},{"date":"1397/05/20 16:50","price":13284},{"date":"1397/05/20 17:00","price":13300},{"date":"1397/05/20 17:20","price":13242},{"date":"1397/05/20 17:30","price":12992},{"date":"1397/05/20 18:00","price":12985},{"date":"1397/05/20 18:20","price":13033},{"date":"1397/05/20 18:30","price":13022},{"date":"1397/05/20 18:50","price":13272},{"date":"1397/05/20 19:00","price":13341},{"date":"1397/05/20 19:20","price":13376},{"date":"1397/05/20 19:50","price":13358},{"date":"1397/05/20 20:00","price":13341},{"date":"1397/05/20 20:20","price":13307},{"date":"1397/05/20 20:30","price":13302},{"date":"1397/05/20 20:50","price":13353},{"date":"1397/05/20 21:00","price":13284},{"date":"1397/05/20 21:20","price":13405},{"date":"1397/05/20 21:30","price":13388}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398