کمترین: 
11454
بیشترین: 
12637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11963
زمان: 
5/20 21:30
قیمت یورو امروز 20 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 مرداد 1397 , 11963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 10:30","price":12482},{"date":"1397/05/20 11:50","price":12637},{"date":"1397/05/20 12:10","price":12451},{"date":"1397/05/20 12:30","price":12330},{"date":"1397/05/20 13:00","price":11786},{"date":"1397/05/20 13:10","price":11454},{"date":"1397/05/20 13:20","price":11846},{"date":"1397/05/20 13:50","price":11725},{"date":"1397/05/20 14:00","price":11545},{"date":"1397/05/20 14:30","price":11604},{"date":"1397/05/20 14:50","price":11499},{"date":"1397/05/20 15:00","price":11590},{"date":"1397/05/20 15:10","price":11656},{"date":"1397/05/20 15:20","price":11747},{"date":"1397/05/20 15:30","price":11822},{"date":"1397/05/20 15:50","price":11793},{"date":"1397/05/20 16:00","price":11862},{"date":"1397/05/20 16:20","price":12004},{"date":"1397/05/20 16:30","price":11944},{"date":"1397/05/20 16:50","price":11869},{"date":"1397/05/20 17:00","price":11884},{"date":"1397/05/20 17:20","price":11831},{"date":"1397/05/20 17:30","price":11609},{"date":"1397/05/20 18:00","price":11602},{"date":"1397/05/20 18:20","price":11645},{"date":"1397/05/20 18:30","price":11635},{"date":"1397/05/20 18:50","price":11859},{"date":"1397/05/20 19:00","price":11920},{"date":"1397/05/20 19:20","price":11951},{"date":"1397/05/20 19:50","price":11935},{"date":"1397/05/20 20:00","price":11920},{"date":"1397/05/20 20:20","price":11890},{"date":"1397/05/20 20:30","price":11885},{"date":"1397/05/20 20:50","price":11931},{"date":"1397/05/20 21:00","price":11869},{"date":"1397/05/20 21:20","price":11978},{"date":"1397/05/20 21:30","price":11963}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398