کمترین: 
11170
بیشترین: 
11170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170
زمان: 
5/20 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 20 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 مرداد 1397 , 11170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 09:20","price":11170}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398