کمترین: 
2.1414
بیشترین: 
2.1449
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1449
زمان: 
5/20 02:08
قیمت نفت کوره امروز 20 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 2.1449 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 00:08","price":2.1414},{"date":"1397/05/20 01:08","price":2.1438},{"date":"1397/05/20 02:08","price":2.1449}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398