کمترین: 
67.66
بیشترین: 
67.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.78
زمان: 
5/20 02:08
قیمت نفت سبک امروز 20 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 مرداد 1397 , 67.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/20 00:08","price":67.66},{"date":"1397/05/20 01:08","price":67.72},{"date":"1397/05/20 02:08","price":67.78}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399