کمترین: 
72.03
بیشترین: 
72.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.03
زمان: 
5/19 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 19 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 72.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 18:08","price":72.03}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398