کمترین: 
294350
بیشترین: 
305440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
305440
زمان: 
5/19 22:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 19 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 19 مرداد 1397 , 305440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 13:10","price":295740},{"date":"1397/05/19 13:25","price":297360},{"date":"1397/05/19 13:40","price":294350},{"date":"1397/05/19 13:55","price":295860},{"date":"1397/05/19 14:40","price":295970},{"date":"1397/05/19 15:10","price":295160},{"date":"1397/05/19 15:55","price":295280},{"date":"1397/05/19 16:10","price":294590},{"date":"1397/05/19 16:25","price":295860},{"date":"1397/05/19 16:55","price":295970},{"date":"1397/05/19 17:15","price":295860},{"date":"1397/05/19 17:25","price":297360},{"date":"1397/05/19 17:55","price":297590},{"date":"1397/05/19 18:10","price":295970},{"date":"1397/05/19 18:25","price":295740},{"date":"1397/05/19 18:40","price":296430},{"date":"1397/05/19 18:55","price":296780},{"date":"1397/05/19 19:10","price":298740},{"date":"1397/05/19 19:25","price":300130},{"date":"1397/05/19 19:40","price":301050},{"date":"1397/05/19 19:55","price":301740},{"date":"1397/05/19 20:10","price":300360},{"date":"1397/05/19 20:25","price":302670},{"date":"1397/05/19 20:40","price":300930},{"date":"1397/05/19 20:55","price":302900},{"date":"1397/05/19 21:10","price":303820},{"date":"1397/05/19 21:25","price":304170},{"date":"1397/05/19 21:55","price":305440},{"date":"1397/05/19 22:10","price":304740},{"date":"1397/05/19 22:25","price":305440}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398