کمترین: 
3816000
بیشترین: 
3946000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3823000
زمان: 
5/19 21:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 19 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 3823000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 12:06","price":3836000},{"date":"1397/05/19 12:24","price":3846000},{"date":"1397/05/19 12:36","price":3866000},{"date":"1397/05/19 12:54","price":3906000},{"date":"1397/05/19 13:24","price":3896000},{"date":"1397/05/19 13:36","price":3876000},{"date":"1397/05/19 13:54","price":3886000},{"date":"1397/05/19 14:06","price":3906000},{"date":"1397/05/19 14:36","price":3886000},{"date":"1397/05/19 14:54","price":3856000},{"date":"1397/05/19 15:06","price":3836000},{"date":"1397/05/19 15:12","price":3846000},{"date":"1397/05/19 15:24","price":3836000},{"date":"1397/05/19 16:06","price":3816000},{"date":"1397/05/19 16:24","price":3836000},{"date":"1397/05/19 16:54","price":3846000},{"date":"1397/05/19 17:36","price":3876000},{"date":"1397/05/19 17:54","price":3856000},{"date":"1397/05/19 18:24","price":3836000},{"date":"1397/05/19 18:36","price":3856000},{"date":"1397/05/19 19:06","price":3896000},{"date":"1397/05/19 19:24","price":3906000},{"date":"1397/05/19 19:36","price":3946000},{"date":"1397/05/19 19:54","price":3916000},{"date":"1397/05/19 20:06","price":3926000},{"date":"1397/05/19 20:24","price":3876000},{"date":"1397/05/19 20:36","price":3826000},{"date":"1397/05/19 20:54","price":3856000},{"date":"1397/05/19 21:06","price":3832000},{"date":"1397/05/19 21:24","price":3823000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398