کمترین: 
643.63
بیشترین: 
655.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
654.13
زمان: 
5/19 23:08
قیمت گازوئیل امروز 19 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 654.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 01:08","price":646.38},{"date":"1397/05/19 02:08","price":646.25},{"date":"1397/05/19 05:08","price":646.13},{"date":"1397/05/19 06:08","price":646},{"date":"1397/05/19 07:08","price":647.38},{"date":"1397/05/19 09:08","price":648.13},{"date":"1397/05/19 10:08","price":647.25},{"date":"1397/05/19 11:08","price":645.88},{"date":"1397/05/19 12:08","price":643.63},{"date":"1397/05/19 13:08","price":644.88},{"date":"1397/05/19 14:08","price":647.38},{"date":"1397/05/19 15:08","price":648.13},{"date":"1397/05/19 16:08","price":649.63},{"date":"1397/05/19 17:16","price":652.13},{"date":"1397/05/19 18:08","price":649.63},{"date":"1397/05/19 19:08","price":654},{"date":"1397/05/19 20:08","price":654.88},{"date":"1397/05/19 21:08","price":655.63},{"date":"1397/05/19 22:08","price":655.13},{"date":"1397/05/19 23:08","price":654.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398