کمترین: 
2.924
بیشترین: 
2.953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.938
زمان: 
5/19 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 19 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 2.938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 00:08","price":2.95},{"date":"1397/05/19 01:08","price":2.946},{"date":"1397/05/19 04:08","price":2.944},{"date":"1397/05/19 05:08","price":2.942},{"date":"1397/05/19 07:08","price":2.944},{"date":"1397/05/19 09:08","price":2.945},{"date":"1397/05/19 10:08","price":2.941},{"date":"1397/05/19 11:08","price":2.936},{"date":"1397/05/19 12:08","price":2.933},{"date":"1397/05/19 13:08","price":2.942},{"date":"1397/05/19 14:08","price":2.946},{"date":"1397/05/19 15:08","price":2.953},{"date":"1397/05/19 16:08","price":2.946},{"date":"1397/05/19 17:16","price":2.929},{"date":"1397/05/19 18:08","price":2.924},{"date":"1397/05/19 19:08","price":2.939},{"date":"1397/05/19 20:08","price":2.931},{"date":"1397/05/19 21:08","price":2.93},{"date":"1397/05/19 22:08","price":2.936},{"date":"1397/05/19 23:08","price":2.938}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398