کمترین: 
1.9995
بیشترین: 
2.043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0385
زمان: 
5/19 23:08
قیمت بنزین امروز 19 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 مرداد 1397 , 2.0385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 00:08","price":2.002},{"date":"1397/05/19 01:08","price":2.0035},{"date":"1397/05/19 02:08","price":2.0015},{"date":"1397/05/19 03:08","price":2.0035},{"date":"1397/05/19 04:08","price":2.0015},{"date":"1397/05/19 05:08","price":2.0045},{"date":"1397/05/19 06:08","price":2.0035},{"date":"1397/05/19 07:08","price":2.0095},{"date":"1397/05/19 08:08","price":2.01},{"date":"1397/05/19 09:08","price":2.0125},{"date":"1397/05/19 10:08","price":2.0095},{"date":"1397/05/19 11:08","price":2.0061},{"date":"1397/05/19 12:08","price":1.9995},{"date":"1397/05/19 13:08","price":2.0005},{"date":"1397/05/19 14:08","price":2.0115},{"date":"1397/05/19 16:08","price":2.0133},{"date":"1397/05/19 17:16","price":2.0204},{"date":"1397/05/19 18:08","price":2.0115},{"date":"1397/05/19 19:08","price":2.0339},{"date":"1397/05/19 20:08","price":2.0373},{"date":"1397/05/19 21:08","price":2.043},{"date":"1397/05/19 22:08","price":2.0375},{"date":"1397/05/19 23:08","price":2.0385}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398