کمترین: 
2.1035
بیشترین: 
2.1417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1361
زمان: 
5/19 23:08
قیمت نفت کوره امروز 19 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 2.1361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 00:08","price":2.1126},{"date":"1397/05/19 01:08","price":2.1117},{"date":"1397/05/19 02:08","price":2.1109},{"date":"1397/05/19 04:08","price":2.1107},{"date":"1397/05/19 05:08","price":2.111},{"date":"1397/05/19 06:08","price":2.1094},{"date":"1397/05/19 07:08","price":2.1147},{"date":"1397/05/19 08:08","price":2.1151},{"date":"1397/05/19 09:08","price":2.118},{"date":"1397/05/19 10:08","price":2.1143},{"date":"1397/05/19 11:08","price":2.1094},{"date":"1397/05/19 12:08","price":2.1035},{"date":"1397/05/19 13:08","price":2.1075},{"date":"1397/05/19 14:08","price":2.1145},{"date":"1397/05/19 15:08","price":2.1162},{"date":"1397/05/19 16:08","price":2.1204},{"date":"1397/05/19 17:16","price":2.1275},{"date":"1397/05/19 18:08","price":2.1195},{"date":"1397/05/19 19:08","price":2.1359},{"date":"1397/05/19 20:08","price":2.1402},{"date":"1397/05/19 21:08","price":2.1417},{"date":"1397/05/19 22:08","price":2.1406},{"date":"1397/05/19 23:08","price":2.1361}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398