کمترین: 
71.56
بیشترین: 
72.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.75
زمان: 
5/19 23:08
قیمت نفت برنت امروز 19 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 72.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 00:08","price":72.08},{"date":"1397/05/19 01:08","price":72},{"date":"1397/05/19 02:08","price":71.98},{"date":"1397/05/19 03:08","price":72.03},{"date":"1397/05/19 05:08","price":71.94},{"date":"1397/05/19 06:08","price":71.89},{"date":"1397/05/19 07:08","price":72.08},{"date":"1397/05/19 08:08","price":72.03},{"date":"1397/05/19 09:08","price":72.19},{"date":"1397/05/19 10:08","price":72.08},{"date":"1397/05/19 11:08","price":71.89},{"date":"1397/05/19 12:08","price":71.56},{"date":"1397/05/19 13:08","price":71.69},{"date":"1397/05/19 14:08","price":71.98},{"date":"1397/05/19 15:08","price":72.11},{"date":"1397/05/19 16:08","price":72.28},{"date":"1397/05/19 17:16","price":72.64},{"date":"1397/05/19 18:08","price":72.19},{"date":"1397/05/19 19:08","price":72.68},{"date":"1397/05/19 20:08","price":72.73},{"date":"1397/05/19 21:08","price":72.88},{"date":"1397/05/19 23:08","price":72.75}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398