کمترین: 
66.31
بیشترین: 
67.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.48
زمان: 
5/19 23:08
قیمت نفت سبک امروز 19 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 مرداد 1397 , 67.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/19 00:08","price":66.84},{"date":"1397/05/19 01:08","price":66.72},{"date":"1397/05/19 02:08","price":66.71},{"date":"1397/05/19 03:08","price":66.72},{"date":"1397/05/19 04:08","price":66.73},{"date":"1397/05/19 06:08","price":66.72},{"date":"1397/05/19 07:08","price":66.79},{"date":"1397/05/19 08:08","price":66.78},{"date":"1397/05/19 09:08","price":66.84},{"date":"1397/05/19 10:08","price":66.72},{"date":"1397/05/19 11:08","price":66.53},{"date":"1397/05/19 12:08","price":66.41},{"date":"1397/05/19 13:08","price":66.31},{"date":"1397/05/19 14:08","price":66.75},{"date":"1397/05/19 15:08","price":66.82},{"date":"1397/05/19 16:08","price":66.94},{"date":"1397/05/19 17:16","price":67.31},{"date":"1397/05/19 18:08","price":67.17},{"date":"1397/05/19 19:08","price":67.5},{"date":"1397/05/19 20:08","price":67.58},{"date":"1397/05/19 21:08","price":67.59},{"date":"1397/05/19 22:08","price":67.56},{"date":"1397/05/19 23:08","price":67.48}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398