کمترین: 
7.5
بیشترین: 
8.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.5
زمان: 
5/18 21:20
قیمت دینار عراق امروز 18 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 8.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 11:50","price":8.7},{"date":"1397/05/18 12:00","price":8.9},{"date":"1397/05/18 12:20","price":8.7},{"date":"1397/05/18 12:30","price":8.4},{"date":"1397/05/18 12:50","price":8.5},{"date":"1397/05/18 13:00","price":8.3},{"date":"1397/05/18 13:20","price":8.1},{"date":"1397/05/18 13:30","price":8},{"date":"1397/05/18 13:50","price":7.5},{"date":"1397/05/18 14:00","price":8.6},{"date":"1397/05/18 14:10","price":8.7},{"date":"1397/05/18 14:30","price":8.9},{"date":"1397/05/18 14:50","price":8.8},{"date":"1397/05/18 15:00","price":8.6},{"date":"1397/05/18 15:10","price":8.5},{"date":"1397/05/18 15:20","price":8.6},{"date":"1397/05/18 15:50","price":8.5},{"date":"1397/05/18 16:10","price":8.6},{"date":"1397/05/18 16:50","price":8.7},{"date":"1397/05/18 17:00","price":8.6},{"date":"1397/05/18 17:50","price":8.7},{"date":"1397/05/18 18:20","price":8.8},{"date":"1397/05/18 18:50","price":8.6},{"date":"1397/05/18 19:00","price":8.7},{"date":"1397/05/18 19:20","price":8.6},{"date":"1397/05/18 20:20","price":8.4},{"date":"1397/05/18 20:50","price":8.5},{"date":"1397/05/18 21:00","price":8.6},{"date":"1397/05/18 21:20","price":8.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398