کمترین: 
134
بیشترین: 
149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
142
زمان: 
5/18 21:20
قیمت افغانی امروز 18 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 11:50","price":146},{"date":"1397/05/18 12:00","price":149},{"date":"1397/05/18 12:20","price":146},{"date":"1397/05/18 12:30","price":142},{"date":"1397/05/18 13:00","price":139},{"date":"1397/05/18 13:20","price":136},{"date":"1397/05/18 13:30","price":134},{"date":"1397/05/18 13:50","price":135},{"date":"1397/05/18 14:00","price":144},{"date":"1397/05/18 14:10","price":146},{"date":"1397/05/18 14:30","price":149},{"date":"1397/05/18 14:50","price":147},{"date":"1397/05/18 15:00","price":143},{"date":"1397/05/18 15:20","price":145},{"date":"1397/05/18 15:30","price":143},{"date":"1397/05/18 15:50","price":142},{"date":"1397/05/18 16:00","price":143},{"date":"1397/05/18 16:50","price":145},{"date":"1397/05/18 17:00","price":144},{"date":"1397/05/18 17:30","price":145},{"date":"1397/05/18 17:50","price":146},{"date":"1397/05/18 18:00","price":147},{"date":"1397/05/18 18:50","price":145},{"date":"1397/05/18 19:20","price":144},{"date":"1397/05/18 19:30","price":145},{"date":"1397/05/18 20:00","price":144},{"date":"1397/05/18 20:20","price":140},{"date":"1397/05/18 20:30","price":143},{"date":"1397/05/18 20:50","price":142},{"date":"1397/05/18 21:00","price":143},{"date":"1397/05/18 21:20","price":142}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399