کمترین: 
5674
بیشترین: 
6328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6037
زمان: 
5/18 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 18 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 6037 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":5992},{"date":"1397/05/18 10:50","price":5991},{"date":"1397/05/18 11:00","price":5988},{"date":"1397/05/18 11:20","price":5982},{"date":"1397/05/18 11:30","price":6195},{"date":"1397/05/18 11:50","price":6216},{"date":"1397/05/18 12:00","price":6328},{"date":"1397/05/18 12:20","price":6276},{"date":"1397/05/18 12:30","price":6019},{"date":"1397/05/18 12:50","price":5978},{"date":"1397/05/18 13:00","price":5892},{"date":"1397/05/18 13:20","price":5775},{"date":"1397/05/18 13:30","price":5674},{"date":"1397/05/18 13:50","price":5754},{"date":"1397/05/18 14:00","price":6104},{"date":"1397/05/18 14:10","price":6226},{"date":"1397/05/18 14:30","price":6278},{"date":"1397/05/18 14:50","price":6233},{"date":"1397/05/18 15:00","price":6128},{"date":"1397/05/18 15:10","price":6171},{"date":"1397/05/18 15:20","price":6218},{"date":"1397/05/18 15:30","price":6050},{"date":"1397/05/18 15:50","price":6059},{"date":"1397/05/18 16:00","price":6069},{"date":"1397/05/18 16:10","price":6094},{"date":"1397/05/18 16:30","price":6122},{"date":"1397/05/18 16:50","price":6184},{"date":"1397/05/18 17:00","price":6138},{"date":"1397/05/18 17:20","price":6156},{"date":"1397/05/18 17:30","price":6148},{"date":"1397/05/18 17:50","price":6201},{"date":"1397/05/18 18:00","price":6225},{"date":"1397/05/18 18:20","price":6245},{"date":"1397/05/18 18:30","price":6226},{"date":"1397/05/18 18:50","price":6144},{"date":"1397/05/18 19:00","price":6141},{"date":"1397/05/18 19:20","price":6121},{"date":"1397/05/18 19:30","price":6139},{"date":"1397/05/18 19:50","price":6160},{"date":"1397/05/18 20:00","price":6098},{"date":"1397/05/18 20:20","price":5974},{"date":"1397/05/18 20:30","price":6071},{"date":"1397/05/18 20:50","price":6040},{"date":"1397/05/18 21:00","price":6068},{"date":"1397/05/18 21:20","price":6057},{"date":"1397/05/18 21:30","price":6037}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398