کمترین: 
292
بیشترین: 
325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310
زمان: 
5/18 21:30
قیمت بات تایلند امروز 18 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":308},{"date":"1397/05/18 10:50","price":309},{"date":"1397/05/18 11:00","price":308},{"date":"1397/05/18 11:30","price":319},{"date":"1397/05/18 12:00","price":325},{"date":"1397/05/18 12:20","price":323},{"date":"1397/05/18 12:30","price":309},{"date":"1397/05/18 12:50","price":307},{"date":"1397/05/18 13:00","price":303},{"date":"1397/05/18 13:20","price":298},{"date":"1397/05/18 13:30","price":292},{"date":"1397/05/18 13:50","price":296},{"date":"1397/05/18 14:00","price":314},{"date":"1397/05/18 14:10","price":321},{"date":"1397/05/18 14:30","price":323},{"date":"1397/05/18 14:50","price":320},{"date":"1397/05/18 15:00","price":315},{"date":"1397/05/18 15:10","price":318},{"date":"1397/05/18 15:20","price":321},{"date":"1397/05/18 15:30","price":312},{"date":"1397/05/18 16:00","price":314},{"date":"1397/05/18 16:30","price":316},{"date":"1397/05/18 16:50","price":319},{"date":"1397/05/18 17:00","price":317},{"date":"1397/05/18 17:20","price":316},{"date":"1397/05/18 17:30","price":317},{"date":"1397/05/18 17:50","price":320},{"date":"1397/05/18 18:00","price":321},{"date":"1397/05/18 18:20","price":322},{"date":"1397/05/18 18:30","price":321},{"date":"1397/05/18 18:50","price":317},{"date":"1397/05/18 19:20","price":316},{"date":"1397/05/18 19:50","price":318},{"date":"1397/05/18 20:00","price":313},{"date":"1397/05/18 20:20","price":309},{"date":"1397/05/18 20:30","price":313},{"date":"1397/05/18 20:50","price":310},{"date":"1397/05/18 21:00","price":312},{"date":"1397/05/18 21:20","price":311},{"date":"1397/05/18 21:30","price":310}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398