کمترین: 
2254
بیشترین: 
2666
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2538
زمان: 
5/18 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 2538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":2517},{"date":"1397/05/18 11:00","price":2516},{"date":"1397/05/18 11:20","price":2513},{"date":"1397/05/18 11:30","price":2516},{"date":"1397/05/18 11:50","price":2603},{"date":"1397/05/18 12:00","price":2663},{"date":"1397/05/18 12:20","price":2605},{"date":"1397/05/18 12:30","price":2529},{"date":"1397/05/18 12:50","price":2531},{"date":"1397/05/18 13:00","price":2476},{"date":"1397/05/18 13:20","price":2438},{"date":"1397/05/18 13:30","price":2398},{"date":"1397/05/18 13:50","price":2254},{"date":"1397/05/18 14:00","price":2567},{"date":"1397/05/18 14:10","price":2616},{"date":"1397/05/18 14:30","price":2666},{"date":"1397/05/18 14:50","price":2634},{"date":"1397/05/18 15:00","price":2569},{"date":"1397/05/18 15:10","price":2548},{"date":"1397/05/18 15:20","price":2588},{"date":"1397/05/18 15:30","price":2569},{"date":"1397/05/18 15:50","price":2544},{"date":"1397/05/18 16:00","price":2558},{"date":"1397/05/18 16:10","price":2561},{"date":"1397/05/18 16:30","price":2562},{"date":"1397/05/18 16:50","price":2599},{"date":"1397/05/18 17:00","price":2580},{"date":"1397/05/18 17:20","price":2576},{"date":"1397/05/18 17:30","price":2585},{"date":"1397/05/18 17:50","price":2606},{"date":"1397/05/18 18:00","price":2619},{"date":"1397/05/18 18:20","price":2624},{"date":"1397/05/18 18:30","price":2628},{"date":"1397/05/18 18:50","price":2585},{"date":"1397/05/18 19:00","price":2595},{"date":"1397/05/18 19:20","price":2573},{"date":"1397/05/18 19:30","price":2584},{"date":"1397/05/18 19:50","price":2590},{"date":"1397/05/18 20:00","price":2563},{"date":"1397/05/18 20:20","price":2510},{"date":"1397/05/18 20:30","price":2529},{"date":"1397/05/18 20:50","price":2539},{"date":"1397/05/18 21:00","price":2563},{"date":"1397/05/18 21:20","price":2543},{"date":"1397/05/18 21:30","price":2538}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398