کمترین: 
1168
بیشترین: 
1382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315
زمان: 
5/18 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":1305},{"date":"1397/05/18 11:00","price":1304},{"date":"1397/05/18 11:20","price":1303},{"date":"1397/05/18 11:30","price":1304},{"date":"1397/05/18 11:50","price":1350},{"date":"1397/05/18 12:00","price":1381},{"date":"1397/05/18 12:20","price":1351},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1311},{"date":"1397/05/18 12:50","price":1312},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1283},{"date":"1397/05/18 13:20","price":1263},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1243},{"date":"1397/05/18 13:50","price":1168},{"date":"1397/05/18 14:00","price":1330},{"date":"1397/05/18 14:10","price":1356},{"date":"1397/05/18 14:30","price":1382},{"date":"1397/05/18 14:50","price":1365},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1331},{"date":"1397/05/18 15:10","price":1320},{"date":"1397/05/18 15:20","price":1340},{"date":"1397/05/18 15:30","price":1331},{"date":"1397/05/18 15:50","price":1318},{"date":"1397/05/18 16:00","price":1325},{"date":"1397/05/18 16:10","price":1327},{"date":"1397/05/18 16:50","price":1347},{"date":"1397/05/18 17:00","price":1337},{"date":"1397/05/18 17:20","price":1334},{"date":"1397/05/18 17:30","price":1339},{"date":"1397/05/18 17:50","price":1350},{"date":"1397/05/18 18:00","price":1357},{"date":"1397/05/18 18:20","price":1360},{"date":"1397/05/18 18:30","price":1361},{"date":"1397/05/18 18:50","price":1338},{"date":"1397/05/18 19:00","price":1344},{"date":"1397/05/18 19:20","price":1333},{"date":"1397/05/18 19:30","price":1339},{"date":"1397/05/18 19:50","price":1341},{"date":"1397/05/18 20:00","price":1331},{"date":"1397/05/18 20:20","price":1301},{"date":"1397/05/18 20:30","price":1310},{"date":"1397/05/18 20:50","price":1315},{"date":"1397/05/18 21:00","price":1328},{"date":"1397/05/18 21:20","price":1317},{"date":"1397/05/18 21:30","price":1315}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398