کمترین: 
6998
بیشترین: 
7960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7562
زمان: 
5/18 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 مرداد 1397 , 7562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":7519},{"date":"1397/05/18 10:50","price":7521},{"date":"1397/05/18 11:00","price":7515},{"date":"1397/05/18 11:20","price":7511},{"date":"1397/05/18 11:30","price":7517},{"date":"1397/05/18 11:50","price":7777},{"date":"1397/05/18 12:00","price":7956},{"date":"1397/05/18 12:20","price":7777},{"date":"1397/05/18 12:30","price":7549},{"date":"1397/05/18 12:50","price":7556},{"date":"1397/05/18 13:00","price":7392},{"date":"1397/05/18 13:20","price":7278},{"date":"1397/05/18 13:30","price":7155},{"date":"1397/05/18 13:50","price":6998},{"date":"1397/05/18 14:00","price":7659},{"date":"1397/05/18 14:10","price":7810},{"date":"1397/05/18 14:30","price":7960},{"date":"1397/05/18 14:50","price":7843},{"date":"1397/05/18 15:00","price":7664},{"date":"1397/05/18 15:10","price":7607},{"date":"1397/05/18 15:20","price":7743},{"date":"1397/05/18 15:30","price":7671},{"date":"1397/05/18 15:50","price":7593},{"date":"1397/05/18 16:00","price":7634},{"date":"1397/05/18 16:10","price":7643},{"date":"1397/05/18 16:50","price":7759},{"date":"1397/05/18 17:00","price":7701},{"date":"1397/05/18 17:20","price":7686},{"date":"1397/05/18 17:30","price":7714},{"date":"1397/05/18 17:50","price":7779},{"date":"1397/05/18 18:00","price":7818},{"date":"1397/05/18 18:20","price":7835},{"date":"1397/05/18 18:30","price":7845},{"date":"1397/05/18 18:50","price":7710},{"date":"1397/05/18 19:00","price":7749},{"date":"1397/05/18 19:20","price":7686},{"date":"1397/05/18 19:30","price":7716},{"date":"1397/05/18 19:50","price":7730},{"date":"1397/05/18 20:00","price":7650},{"date":"1397/05/18 20:20","price":7490},{"date":"1397/05/18 20:30","price":7606},{"date":"1397/05/18 20:50","price":7570},{"date":"1397/05/18 21:00","price":7639},{"date":"1397/05/18 21:20","price":7575},{"date":"1397/05/18 21:30","price":7562}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398