کمترین: 
77
بیشترین: 
87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83
زمان: 
5/18 21:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":83},{"date":"1397/05/18 11:00","price":82},{"date":"1397/05/18 11:50","price":85},{"date":"1397/05/18 12:00","price":87},{"date":"1397/05/18 12:20","price":86},{"date":"1397/05/18 12:30","price":83},{"date":"1397/05/18 13:00","price":81},{"date":"1397/05/18 13:20","price":80},{"date":"1397/05/18 13:30","price":79},{"date":"1397/05/18 13:50","price":77},{"date":"1397/05/18 14:00","price":84},{"date":"1397/05/18 14:10","price":86},{"date":"1397/05/18 14:30","price":87},{"date":"1397/05/18 14:50","price":86},{"date":"1397/05/18 15:00","price":84},{"date":"1397/05/18 15:20","price":85},{"date":"1397/05/18 15:30","price":84},{"date":"1397/05/18 15:50","price":83},{"date":"1397/05/18 16:00","price":84},{"date":"1397/05/18 16:50","price":85},{"date":"1397/05/18 17:20","price":84},{"date":"1397/05/18 17:30","price":85},{"date":"1397/05/18 18:00","price":86},{"date":"1397/05/18 18:50","price":85},{"date":"1397/05/18 19:20","price":84},{"date":"1397/05/18 19:30","price":85},{"date":"1397/05/18 20:00","price":84},{"date":"1397/05/18 20:20","price":82},{"date":"1397/05/18 20:30","price":84},{"date":"1397/05/18 20:50","price":83},{"date":"1397/05/18 21:00","price":84},{"date":"1397/05/18 21:20","price":83}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398