کمترین: 
1113
بیشترین: 
1319
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1246
زمان: 
5/18 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 18 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":1248},{"date":"1397/05/18 10:50","price":1247},{"date":"1397/05/18 11:20","price":1245},{"date":"1397/05/18 11:30","price":1246},{"date":"1397/05/18 11:50","price":1289},{"date":"1397/05/18 12:00","price":1318},{"date":"1397/05/18 12:20","price":1288},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1249},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1222},{"date":"1397/05/18 13:20","price":1205},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1184},{"date":"1397/05/18 13:50","price":1113},{"date":"1397/05/18 14:00","price":1268},{"date":"1397/05/18 14:10","price":1293},{"date":"1397/05/18 14:30","price":1319},{"date":"1397/05/18 14:50","price":1299},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1269},{"date":"1397/05/18 15:10","price":1260},{"date":"1397/05/18 15:20","price":1279},{"date":"1397/05/18 15:30","price":1271},{"date":"1397/05/18 15:50","price":1257},{"date":"1397/05/18 16:00","price":1264},{"date":"1397/05/18 16:10","price":1265},{"date":"1397/05/18 16:30","price":1266},{"date":"1397/05/18 16:50","price":1284},{"date":"1397/05/18 17:00","price":1274},{"date":"1397/05/18 17:20","price":1272},{"date":"1397/05/18 17:30","price":1277},{"date":"1397/05/18 17:50","price":1287},{"date":"1397/05/18 18:00","price":1293},{"date":"1397/05/18 18:20","price":1297},{"date":"1397/05/18 18:30","price":1298},{"date":"1397/05/18 18:50","price":1275},{"date":"1397/05/18 19:00","price":1281},{"date":"1397/05/18 19:20","price":1270},{"date":"1397/05/18 19:30","price":1274},{"date":"1397/05/18 19:50","price":1275},{"date":"1397/05/18 20:00","price":1261},{"date":"1397/05/18 20:20","price":1234},{"date":"1397/05/18 20:30","price":1243},{"date":"1397/05/18 20:50","price":1246},{"date":"1397/05/18 21:00","price":1258},{"date":"1397/05/18 21:20","price":1247},{"date":"1397/05/18 21:30","price":1246}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398