کمترین: 
1425
بیشترین: 
1686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1601
زمان: 
5/18 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 18 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1601 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":1596},{"date":"1397/05/18 11:00","price":1595},{"date":"1397/05/18 11:20","price":1594},{"date":"1397/05/18 11:50","price":1650},{"date":"1397/05/18 12:00","price":1675},{"date":"1397/05/18 12:20","price":1649},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1600},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1566},{"date":"1397/05/18 13:20","price":1542},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1515},{"date":"1397/05/18 13:50","price":1425},{"date":"1397/05/18 14:00","price":1623},{"date":"1397/05/18 14:10","price":1655},{"date":"1397/05/18 14:30","price":1686},{"date":"1397/05/18 14:50","price":1666},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1624},{"date":"1397/05/18 15:10","price":1612},{"date":"1397/05/18 15:20","price":1637},{"date":"1397/05/18 15:30","price":1626},{"date":"1397/05/18 15:50","price":1610},{"date":"1397/05/18 16:00","price":1617},{"date":"1397/05/18 16:10","price":1619},{"date":"1397/05/18 16:30","price":1620},{"date":"1397/05/18 16:50","price":1644},{"date":"1397/05/18 17:00","price":1630},{"date":"1397/05/18 17:20","price":1629},{"date":"1397/05/18 17:30","price":1635},{"date":"1397/05/18 17:50","price":1648},{"date":"1397/05/18 18:00","price":1656},{"date":"1397/05/18 18:20","price":1659},{"date":"1397/05/18 18:30","price":1662},{"date":"1397/05/18 18:50","price":1632},{"date":"1397/05/18 19:00","price":1641},{"date":"1397/05/18 19:20","price":1627},{"date":"1397/05/18 19:30","price":1633},{"date":"1397/05/18 19:50","price":1635},{"date":"1397/05/18 20:00","price":1623},{"date":"1397/05/18 20:20","price":1589},{"date":"1397/05/18 20:30","price":1597},{"date":"1397/05/18 20:50","price":1602},{"date":"1397/05/18 21:00","price":1617},{"date":"1397/05/18 21:20","price":1604},{"date":"1397/05/18 21:30","price":1601}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398