کمترین: 
2618
بیشترین: 
2978
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2834
زمان: 
5/18 21:30
قیمت ریال قطر امروز 18 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 مرداد 1397 , 2834 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":2813},{"date":"1397/05/18 10:50","price":2812},{"date":"1397/05/18 11:00","price":2810},{"date":"1397/05/18 11:20","price":2807},{"date":"1397/05/18 11:30","price":2809},{"date":"1397/05/18 11:50","price":2908},{"date":"1397/05/18 12:00","price":2976},{"date":"1397/05/18 12:20","price":2930},{"date":"1397/05/18 12:30","price":2826},{"date":"1397/05/18 13:00","price":2766},{"date":"1397/05/18 13:20","price":2723},{"date":"1397/05/18 13:30","price":2677},{"date":"1397/05/18 13:50","price":2618},{"date":"1397/05/18 14:00","price":2866},{"date":"1397/05/18 14:10","price":2922},{"date":"1397/05/18 14:30","price":2978},{"date":"1397/05/18 14:50","price":2940},{"date":"1397/05/18 15:00","price":2867},{"date":"1397/05/18 15:10","price":2844},{"date":"1397/05/18 15:20","price":2889},{"date":"1397/05/18 15:30","price":2868},{"date":"1397/05/18 15:50","price":2840},{"date":"1397/05/18 16:00","price":2856},{"date":"1397/05/18 16:10","price":2859},{"date":"1397/05/18 16:30","price":2860},{"date":"1397/05/18 16:50","price":2902},{"date":"1397/05/18 17:00","price":2881},{"date":"1397/05/18 17:20","price":2875},{"date":"1397/05/18 17:30","price":2886},{"date":"1397/05/18 17:50","price":2909},{"date":"1397/05/18 18:00","price":2924},{"date":"1397/05/18 18:20","price":2930},{"date":"1397/05/18 18:30","price":2934},{"date":"1397/05/18 18:50","price":2884},{"date":"1397/05/18 19:00","price":2897},{"date":"1397/05/18 19:20","price":2873},{"date":"1397/05/18 19:30","price":2885},{"date":"1397/05/18 19:50","price":2891},{"date":"1397/05/18 20:00","price":2862},{"date":"1397/05/18 20:20","price":2804},{"date":"1397/05/18 20:30","price":2846},{"date":"1397/05/18 20:50","price":2834},{"date":"1397/05/18 21:00","price":2861},{"date":"1397/05/18 21:20","price":2842},{"date":"1397/05/18 21:30","price":2834}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398