کمترین: 
2588
بیشترین: 
2888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2753
زمان: 
5/18 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 18 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 2753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":2735},{"date":"1397/05/18 11:00","price":2732},{"date":"1397/05/18 11:20","price":2731},{"date":"1397/05/18 11:30","price":2828},{"date":"1397/05/18 11:50","price":2830},{"date":"1397/05/18 12:00","price":2888},{"date":"1397/05/18 12:20","price":2864},{"date":"1397/05/18 12:30","price":2746},{"date":"1397/05/18 12:50","price":2739},{"date":"1397/05/18 13:00","price":2688},{"date":"1397/05/18 13:20","price":2647},{"date":"1397/05/18 13:30","price":2588},{"date":"1397/05/18 13:50","price":2624},{"date":"1397/05/18 14:00","price":2785},{"date":"1397/05/18 14:10","price":2840},{"date":"1397/05/18 14:30","price":2864},{"date":"1397/05/18 14:50","price":2844},{"date":"1397/05/18 15:00","price":2788},{"date":"1397/05/18 15:10","price":2816},{"date":"1397/05/18 15:20","price":2822},{"date":"1397/05/18 15:30","price":2760},{"date":"1397/05/18 15:50","price":2761},{"date":"1397/05/18 16:00","price":2776},{"date":"1397/05/18 16:10","price":2781},{"date":"1397/05/18 16:30","price":2793},{"date":"1397/05/18 16:50","price":2821},{"date":"1397/05/18 17:00","price":2800},{"date":"1397/05/18 17:20","price":2809},{"date":"1397/05/18 17:30","price":2805},{"date":"1397/05/18 17:50","price":2829},{"date":"1397/05/18 18:00","price":2840},{"date":"1397/05/18 18:20","price":2849},{"date":"1397/05/18 18:30","price":2840},{"date":"1397/05/18 18:50","price":2803},{"date":"1397/05/18 19:00","price":2801},{"date":"1397/05/18 19:20","price":2792},{"date":"1397/05/18 19:30","price":2800},{"date":"1397/05/18 19:50","price":2810},{"date":"1397/05/18 20:00","price":2782},{"date":"1397/05/18 20:20","price":2725},{"date":"1397/05/18 20:30","price":2770},{"date":"1397/05/18 20:50","price":2756},{"date":"1397/05/18 21:00","price":2772},{"date":"1397/05/18 21:20","price":2761},{"date":"1397/05/18 21:30","price":2753}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398