کمترین: 
1080
بیشترین: 
1207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1149
زمان: 
5/18 21:30
قیمت کرون سوئد امروز 18 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":1144},{"date":"1397/05/18 11:00","price":1143},{"date":"1397/05/18 11:20","price":1142},{"date":"1397/05/18 11:30","price":1183},{"date":"1397/05/18 12:00","price":1207},{"date":"1397/05/18 12:20","price":1195},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1145},{"date":"1397/05/18 12:50","price":1144},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1122},{"date":"1397/05/18 13:20","price":1106},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1080},{"date":"1397/05/18 13:50","price":1097},{"date":"1397/05/18 14:00","price":1163},{"date":"1397/05/18 14:10","price":1188},{"date":"1397/05/18 14:30","price":1198},{"date":"1397/05/18 14:50","price":1189},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1166},{"date":"1397/05/18 15:10","price":1177},{"date":"1397/05/18 15:20","price":1180},{"date":"1397/05/18 15:30","price":1155},{"date":"1397/05/18 15:50","price":1154},{"date":"1397/05/18 16:00","price":1160},{"date":"1397/05/18 16:10","price":1161},{"date":"1397/05/18 16:30","price":1168},{"date":"1397/05/18 16:50","price":1179},{"date":"1397/05/18 17:00","price":1170},{"date":"1397/05/18 17:20","price":1174},{"date":"1397/05/18 17:50","price":1183},{"date":"1397/05/18 18:00","price":1187},{"date":"1397/05/18 18:20","price":1191},{"date":"1397/05/18 18:30","price":1188},{"date":"1397/05/18 18:50","price":1171},{"date":"1397/05/18 19:20","price":1167},{"date":"1397/05/18 19:30","price":1170},{"date":"1397/05/18 19:50","price":1173},{"date":"1397/05/18 20:00","price":1161},{"date":"1397/05/18 20:20","price":1137},{"date":"1397/05/18 20:30","price":1155},{"date":"1397/05/18 20:50","price":1150},{"date":"1397/05/18 21:00","price":1157},{"date":"1397/05/18 21:20","price":1152},{"date":"1397/05/18 21:30","price":1149}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398