کمترین: 
6097
بیشترین: 
7225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6839
زمان: 
5/18 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 6839 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":6840},{"date":"1397/05/18 10:50","price":6839},{"date":"1397/05/18 11:00","price":6833},{"date":"1397/05/18 11:20","price":6831},{"date":"1397/05/18 11:30","price":6833},{"date":"1397/05/18 11:50","price":7055},{"date":"1397/05/18 12:00","price":7225},{"date":"1397/05/18 12:20","price":7060},{"date":"1397/05/18 12:30","price":6853},{"date":"1397/05/18 12:50","price":6856},{"date":"1397/05/18 13:00","price":6707},{"date":"1397/05/18 13:20","price":6606},{"date":"1397/05/18 13:30","price":6482},{"date":"1397/05/18 13:50","price":6097},{"date":"1397/05/18 14:00","price":6944},{"date":"1397/05/18 14:10","price":7082},{"date":"1397/05/18 14:30","price":7218},{"date":"1397/05/18 14:50","price":7110},{"date":"1397/05/18 15:00","price":6951},{"date":"1397/05/18 15:10","price":6899},{"date":"1397/05/18 15:20","price":7008},{"date":"1397/05/18 15:30","price":6956},{"date":"1397/05/18 15:50","price":6882},{"date":"1397/05/18 16:00","price":6917},{"date":"1397/05/18 16:10","price":6929},{"date":"1397/05/18 16:30","price":6925},{"date":"1397/05/18 16:50","price":7033},{"date":"1397/05/18 17:00","price":6984},{"date":"1397/05/18 17:20","price":6972},{"date":"1397/05/18 17:30","price":6997},{"date":"1397/05/18 17:50","price":7054},{"date":"1397/05/18 18:00","price":7077},{"date":"1397/05/18 18:20","price":7093},{"date":"1397/05/18 18:30","price":7100},{"date":"1397/05/18 18:50","price":6973},{"date":"1397/05/18 19:00","price":7010},{"date":"1397/05/18 19:20","price":6946},{"date":"1397/05/18 19:30","price":6974},{"date":"1397/05/18 19:50","price":6988},{"date":"1397/05/18 20:00","price":6908},{"date":"1397/05/18 20:20","price":6765},{"date":"1397/05/18 20:30","price":6818},{"date":"1397/05/18 20:50","price":6843},{"date":"1397/05/18 21:00","price":6905},{"date":"1397/05/18 21:20","price":6847},{"date":"1397/05/18 21:30","price":6839}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398