کمترین: 
6805
بیشترین: 
8053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7634
زمان: 
5/18 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 18 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 مرداد 1397 , 7634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":7621},{"date":"1397/05/18 11:00","price":7616},{"date":"1397/05/18 11:20","price":7615},{"date":"1397/05/18 11:30","price":7619},{"date":"1397/05/18 11:50","price":7881},{"date":"1397/05/18 12:00","price":7998},{"date":"1397/05/18 12:20","price":7873},{"date":"1397/05/18 12:30","price":7638},{"date":"1397/05/18 12:50","price":7641},{"date":"1397/05/18 13:00","price":7473},{"date":"1397/05/18 13:20","price":7362},{"date":"1397/05/18 13:30","price":7237},{"date":"1397/05/18 13:50","price":6805},{"date":"1397/05/18 14:00","price":7754},{"date":"1397/05/18 14:10","price":7902},{"date":"1397/05/18 14:30","price":8053},{"date":"1397/05/18 14:50","price":7932},{"date":"1397/05/18 15:00","price":7753},{"date":"1397/05/18 15:10","price":7694},{"date":"1397/05/18 15:20","price":7814},{"date":"1397/05/18 15:30","price":7760},{"date":"1397/05/18 15:50","price":7684},{"date":"1397/05/18 16:00","price":7723},{"date":"1397/05/18 16:10","price":7733},{"date":"1397/05/18 16:30","price":7730},{"date":"1397/05/18 16:50","price":7843},{"date":"1397/05/18 17:00","price":7786},{"date":"1397/05/18 17:20","price":7773},{"date":"1397/05/18 17:30","price":7803},{"date":"1397/05/18 17:50","price":7862},{"date":"1397/05/18 18:00","price":7903},{"date":"1397/05/18 18:20","price":7917},{"date":"1397/05/18 18:30","price":7927},{"date":"1397/05/18 18:50","price":7789},{"date":"1397/05/18 19:00","price":7826},{"date":"1397/05/18 19:20","price":7760},{"date":"1397/05/18 19:30","price":7786},{"date":"1397/05/18 19:50","price":7800},{"date":"1397/05/18 20:00","price":7734},{"date":"1397/05/18 20:20","price":7576},{"date":"1397/05/18 20:30","price":7612},{"date":"1397/05/18 20:50","price":7640},{"date":"1397/05/18 21:00","price":7708},{"date":"1397/05/18 21:20","price":7645},{"date":"1397/05/18 21:30","price":7634}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398