کمترین: 
7044
بیشترین: 
8336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7912
زمان: 
5/18 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 18 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 مرداد 1397 , 7912 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":7872},{"date":"1397/05/18 10:50","price":7873},{"date":"1397/05/18 11:00","price":7868},{"date":"1397/05/18 11:20","price":7866},{"date":"1397/05/18 11:30","price":7872},{"date":"1397/05/18 11:50","price":8150},{"date":"1397/05/18 12:00","price":8273},{"date":"1397/05/18 12:20","price":8145},{"date":"1397/05/18 12:30","price":7906},{"date":"1397/05/18 12:50","price":7908},{"date":"1397/05/18 13:00","price":7738},{"date":"1397/05/18 13:20","price":7620},{"date":"1397/05/18 13:30","price":7489},{"date":"1397/05/18 13:50","price":7044},{"date":"1397/05/18 14:00","price":8022},{"date":"1397/05/18 14:10","price":8179},{"date":"1397/05/18 14:30","price":8336},{"date":"1397/05/18 14:50","price":8209},{"date":"1397/05/18 15:00","price":8026},{"date":"1397/05/18 15:10","price":7959},{"date":"1397/05/18 15:20","price":8083},{"date":"1397/05/18 15:30","price":8034},{"date":"1397/05/18 15:50","price":7945},{"date":"1397/05/18 16:00","price":7985},{"date":"1397/05/18 16:10","price":7996},{"date":"1397/05/18 16:30","price":7990},{"date":"1397/05/18 16:50","price":8114},{"date":"1397/05/18 17:00","price":8046},{"date":"1397/05/18 17:20","price":8039},{"date":"1397/05/18 17:30","price":8075},{"date":"1397/05/18 17:50","price":8134},{"date":"1397/05/18 18:00","price":8178},{"date":"1397/05/18 18:20","price":8194},{"date":"1397/05/18 18:30","price":8210},{"date":"1397/05/18 18:50","price":8065},{"date":"1397/05/18 19:00","price":8099},{"date":"1397/05/18 19:20","price":8036},{"date":"1397/05/18 19:30","price":8067},{"date":"1397/05/18 19:50","price":8081},{"date":"1397/05/18 20:00","price":8019},{"date":"1397/05/18 20:20","price":7854},{"date":"1397/05/18 20:30","price":7891},{"date":"1397/05/18 20:50","price":7921},{"date":"1397/05/18 21:00","price":7992},{"date":"1397/05/18 21:20","price":7927},{"date":"1397/05/18 21:30","price":7912}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399