کمترین: 
826
بیشترین: 
976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
931
زمان: 
5/18 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 18 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 931 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":923},{"date":"1397/05/18 11:00","price":922},{"date":"1397/05/18 11:20","price":921},{"date":"1397/05/18 11:30","price":922},{"date":"1397/05/18 11:50","price":954},{"date":"1397/05/18 12:00","price":969},{"date":"1397/05/18 12:20","price":955},{"date":"1397/05/18 12:30","price":927},{"date":"1397/05/18 13:00","price":908},{"date":"1397/05/18 13:20","price":893},{"date":"1397/05/18 13:30","price":879},{"date":"1397/05/18 13:50","price":826},{"date":"1397/05/18 14:00","price":940},{"date":"1397/05/18 14:10","price":958},{"date":"1397/05/18 14:30","price":976},{"date":"1397/05/18 14:50","price":964},{"date":"1397/05/18 15:00","price":940},{"date":"1397/05/18 15:10","price":932},{"date":"1397/05/18 15:20","price":947},{"date":"1397/05/18 15:30","price":940},{"date":"1397/05/18 15:50","price":931},{"date":"1397/05/18 16:00","price":936},{"date":"1397/05/18 16:10","price":937},{"date":"1397/05/18 16:50","price":951},{"date":"1397/05/18 17:00","price":944},{"date":"1397/05/18 17:20","price":942},{"date":"1397/05/18 17:30","price":946},{"date":"1397/05/18 17:50","price":954},{"date":"1397/05/18 18:00","price":959},{"date":"1397/05/18 18:20","price":961},{"date":"1397/05/18 18:30","price":962},{"date":"1397/05/18 18:50","price":946},{"date":"1397/05/18 19:00","price":950},{"date":"1397/05/18 19:20","price":944},{"date":"1397/05/18 19:30","price":948},{"date":"1397/05/18 19:50","price":950},{"date":"1397/05/18 20:00","price":942},{"date":"1397/05/18 20:20","price":921},{"date":"1397/05/18 20:30","price":928},{"date":"1397/05/18 20:50","price":931},{"date":"1397/05/18 21:00","price":940},{"date":"1397/05/18 21:20","price":932},{"date":"1397/05/18 21:30","price":931}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399