کمترین: 
1344
بیشترین: 
1590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1513
زمان: 
5/18 21:30
قیمت یوان چین امروز 18 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":1502},{"date":"1397/05/18 11:00","price":1501},{"date":"1397/05/18 11:20","price":1500},{"date":"1397/05/18 11:30","price":1501},{"date":"1397/05/18 11:50","price":1553},{"date":"1397/05/18 12:00","price":1576},{"date":"1397/05/18 12:20","price":1553},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1507},{"date":"1397/05/18 12:50","price":1508},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1476},{"date":"1397/05/18 13:20","price":1453},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1429},{"date":"1397/05/18 13:50","price":1344},{"date":"1397/05/18 14:00","price":1530},{"date":"1397/05/18 14:10","price":1560},{"date":"1397/05/18 14:30","price":1590},{"date":"1397/05/18 14:50","price":1570},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1531},{"date":"1397/05/18 15:10","price":1520},{"date":"1397/05/18 15:20","price":1544},{"date":"1397/05/18 15:30","price":1533},{"date":"1397/05/18 15:50","price":1518},{"date":"1397/05/18 16:00","price":1526},{"date":"1397/05/18 16:10","price":1528},{"date":"1397/05/18 16:50","price":1551},{"date":"1397/05/18 17:00","price":1539},{"date":"1397/05/18 17:20","price":1536},{"date":"1397/05/18 17:30","price":1542},{"date":"1397/05/18 17:50","price":1554},{"date":"1397/05/18 18:00","price":1562},{"date":"1397/05/18 18:20","price":1565},{"date":"1397/05/18 18:30","price":1566},{"date":"1397/05/18 18:50","price":1541},{"date":"1397/05/18 19:00","price":1548},{"date":"1397/05/18 19:20","price":1535},{"date":"1397/05/18 19:30","price":1542},{"date":"1397/05/18 19:50","price":1545},{"date":"1397/05/18 20:00","price":1533},{"date":"1397/05/18 20:20","price":1501},{"date":"1397/05/18 20:30","price":1508},{"date":"1397/05/18 20:50","price":1513},{"date":"1397/05/18 21:00","price":1528},{"date":"1397/05/18 21:20","price":1516},{"date":"1397/05/18 21:30","price":1513}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398