کمترین: 
1785
بیشترین: 
2007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1887
زمان: 
5/18 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 18 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":1920},{"date":"1397/05/18 10:50","price":1915},{"date":"1397/05/18 11:00","price":1909},{"date":"1397/05/18 11:20","price":1912},{"date":"1397/05/18 11:30","price":1969},{"date":"1397/05/18 12:00","price":2007},{"date":"1397/05/18 12:20","price":1973},{"date":"1397/05/18 12:30","price":1902},{"date":"1397/05/18 12:50","price":1894},{"date":"1397/05/18 13:00","price":1853},{"date":"1397/05/18 13:20","price":1826},{"date":"1397/05/18 13:30","price":1785},{"date":"1397/05/18 13:50","price":1816},{"date":"1397/05/18 14:00","price":1926},{"date":"1397/05/18 14:10","price":1967},{"date":"1397/05/18 14:30","price":1985},{"date":"1397/05/18 14:50","price":1972},{"date":"1397/05/18 15:00","price":1935},{"date":"1397/05/18 15:10","price":1958},{"date":"1397/05/18 15:20","price":1964},{"date":"1397/05/18 15:30","price":1924},{"date":"1397/05/18 15:50","price":1923},{"date":"1397/05/18 16:00","price":1928},{"date":"1397/05/18 16:10","price":1933},{"date":"1397/05/18 16:30","price":1937},{"date":"1397/05/18 16:50","price":1955},{"date":"1397/05/18 17:00","price":1944},{"date":"1397/05/18 17:20","price":1949},{"date":"1397/05/18 17:30","price":1944},{"date":"1397/05/18 17:50","price":1961},{"date":"1397/05/18 18:00","price":1962},{"date":"1397/05/18 18:20","price":1969},{"date":"1397/05/18 18:30","price":1959},{"date":"1397/05/18 18:50","price":1936},{"date":"1397/05/18 19:00","price":1921},{"date":"1397/05/18 19:20","price":1915},{"date":"1397/05/18 19:30","price":1914},{"date":"1397/05/18 19:50","price":1924},{"date":"1397/05/18 20:00","price":1901},{"date":"1397/05/18 20:20","price":1871},{"date":"1397/05/18 20:30","price":1901},{"date":"1397/05/18 20:50","price":1890},{"date":"1397/05/18 21:00","price":1894},{"date":"1397/05/18 21:20","price":1888},{"date":"1397/05/18 21:30","price":1887}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398