کمترین: 
2498
بیشترین: 
2953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2810
زمان: 
5/18 21:30
قیمت درهم امارات امروز 18 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 2810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:30","price":2791},{"date":"1397/05/18 11:00","price":2789},{"date":"1397/05/18 11:20","price":2787},{"date":"1397/05/18 11:30","price":2788},{"date":"1397/05/18 11:50","price":2886},{"date":"1397/05/18 12:00","price":2930},{"date":"1397/05/18 12:20","price":2887},{"date":"1397/05/18 12:30","price":2802},{"date":"1397/05/18 12:50","price":2804},{"date":"1397/05/18 13:00","price":2744},{"date":"1397/05/18 13:20","price":2701},{"date":"1397/05/18 13:30","price":2656},{"date":"1397/05/18 13:50","price":2498},{"date":"1397/05/18 14:00","price":2843},{"date":"1397/05/18 14:10","price":2898},{"date":"1397/05/18 14:30","price":2953},{"date":"1397/05/18 14:50","price":2917},{"date":"1397/05/18 15:00","price":2845},{"date":"1397/05/18 15:10","price":2822},{"date":"1397/05/18 15:20","price":2865},{"date":"1397/05/18 15:30","price":2845},{"date":"1397/05/18 15:50","price":2817},{"date":"1397/05/18 16:00","price":2833},{"date":"1397/05/18 16:10","price":2836},{"date":"1397/05/18 16:30","price":2837},{"date":"1397/05/18 16:50","price":2879},{"date":"1397/05/18 17:00","price":2857},{"date":"1397/05/18 17:20","price":2852},{"date":"1397/05/18 17:30","price":2863},{"date":"1397/05/18 17:50","price":2885},{"date":"1397/05/18 18:00","price":2901},{"date":"1397/05/18 18:20","price":2906},{"date":"1397/05/18 18:30","price":2910},{"date":"1397/05/18 18:50","price":2861},{"date":"1397/05/18 19:00","price":2873},{"date":"1397/05/18 19:20","price":2850},{"date":"1397/05/18 19:30","price":2862},{"date":"1397/05/18 19:50","price":2868},{"date":"1397/05/18 20:00","price":2846},{"date":"1397/05/18 20:20","price":2788},{"date":"1397/05/18 20:30","price":2802},{"date":"1397/05/18 20:50","price":2812},{"date":"1397/05/18 21:00","price":2838},{"date":"1397/05/18 21:20","price":2816},{"date":"1397/05/18 21:30","price":2810}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399