کمترین: 
930000
بیشترین: 
990000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940000
زمان: 
5/18 15:54
قیمت ربع سکه امروز 18 مرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 940000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 10:24","price":930000},{"date":"1397/05/18 11:36","price":940000},{"date":"1397/05/18 11:54","price":960000},{"date":"1397/05/18 12:06","price":950000},{"date":"1397/05/18 12:36","price":980000},{"date":"1397/05/18 13:06","price":990000},{"date":"1397/05/18 13:24","price":980000},{"date":"1397/05/18 14:54","price":970000},{"date":"1397/05/18 15:00","price":950000},{"date":"1397/05/18 15:54","price":940000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398