کمترین: 
5411.4
بیشترین: 
5411.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5411.4
زمان: 
5/18 09:20
قیمت پوند امروز 18 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 مرداد 1397 , 5411.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 09:20","price":5411.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398