کمترین: 
6237.3
بیشترین: 
6523.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6457.5
زمان: 
5/18 23:00
قیمت بیت کوین امروز 18 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 6457.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 01:30","price":6318.4},{"date":"1397/05/18 02:00","price":6302.3},{"date":"1397/05/18 04:30","price":6237.3},{"date":"1397/05/18 05:00","price":6300.8},{"date":"1397/05/18 07:30","price":6303.3},{"date":"1397/05/18 08:00","price":6312.6},{"date":"1397/05/18 10:30","price":6346.7},{"date":"1397/05/18 11:00","price":6339},{"date":"1397/05/18 13:30","price":6309.9},{"date":"1397/05/18 14:00","price":6301.1},{"date":"1397/05/18 16:30","price":6338.3},{"date":"1397/05/18 17:00","price":6293.1},{"date":"1397/05/18 19:30","price":6450},{"date":"1397/05/18 20:00","price":6523.9},{"date":"1397/05/18 22:30","price":6434.3},{"date":"1397/05/18 23:00","price":6457.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398