کمترین: 
2.936
بیشترین: 
2.955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.953
زمان: 
5/18 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 18 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 2.953 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:08","price":2.942},{"date":"1397/05/18 01:08","price":2.945},{"date":"1397/05/18 03:08","price":2.95},{"date":"1397/05/18 05:08","price":2.949},{"date":"1397/05/18 06:08","price":2.947},{"date":"1397/05/18 07:08","price":2.949},{"date":"1397/05/18 08:08","price":2.946},{"date":"1397/05/18 10:08","price":2.944},{"date":"1397/05/18 11:08","price":2.945},{"date":"1397/05/18 13:08","price":2.947},{"date":"1397/05/18 14:08","price":2.944},{"date":"1397/05/18 14:32","price":2.946},{"date":"1397/05/18 15:08","price":2.945},{"date":"1397/05/18 16:08","price":2.949},{"date":"1397/05/18 17:08","price":2.946},{"date":"1397/05/18 18:08","price":2.947},{"date":"1397/05/18 19:08","price":2.95},{"date":"1397/05/18 20:08","price":2.955},{"date":"1397/05/18 21:08","price":2.936},{"date":"1397/05/18 22:08","price":2.945},{"date":"1397/05/18 23:08","price":2.953}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398